Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

SINDIKALNA PODRUŽNICA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA

 

O SINDIKATU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA RH

(preuzeto sa: www.nsz.hr)

 

Tajništvo:
Ulica Florijana Andrašeca 18A / VI kat • 10 000 Zagreb
Tel: 01 / 48 47 337 • Fax: 01 / 48 47 338

Računovodstvo:
Ulica Florijana Andrašeca 18A / VI kat • 10 000 Zagreb
Tel: 01 / 48 47 337 • Fax: 01 / 48 47 338

OIB: 44542870641
IBAN: HR1523600001101370304

Email: uprava@nsz.hr
Facebook: NSZVO

Radno vrijeme:
PON, SRI, ČET 7:30 – 15:30
UTO 7:30 – 16:30
PET 7:30 – 14:30

Datum i mjesto začeća: 6. listopada 1989. Institut Ruđer Bošković
Datum i mjesto rođenja: 11. siječnja 1990. Veterinarski fakultet
Broj članova: 9923 (svibanj 2013.) = oko 50% svih zaposlenih
Raširenost: na svim fakultetima u RH i na gotovo svim javnim institutima
Podružnice: 131 podružnica na javnim i nekoliko samofinancirajućih ustanova
Predsjednik Sindikata:
prof. dr. sc. Igor Radeka (Sveučilište u Zadru)
Predsjednik Velikog vijeća:
Vilim Ribić
Zamjenik predsjednika:
dr. sc. Tvrtko Smital (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Potpredsjednik Velikog vijeća:
dr. sc. Tvrtko Smital (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Počasni predsjednik:
prof. dr. sc. Zvonimir Šikić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb)

Tijela sindikata

 


 

 
Z A P I S N I K
 
sa konstituirajućeg sastanka SINDIKALNE PODRUŽNICE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA održanog 26.11.2009. godine u kabinetu br. 173, od 8.45-9.15 sati
 
 
Prisutni: dr. Gordana Furjan Mandić, dr. Davor Šentija, Suzana Dolić-Knok
 
 
Sastanak otvara S.Dolić-Knok, glavna povjerenica Podružnice u prethodnom razdoblju i predlaže slijedeći
 
DNEVNI RED:
 
  1. Konstituiranje Sindikalnog povjereništva Kineziološkog fakulteta za razdoblje 2009./10. – 2012./13. godine;
  2. Formiranje ŠIREG SASTAVA Povjereništva;
  3. Definiranje rada sindikalnih povjerenika u radu Povjerenstva Fakulteta i Dekanskog kolegija;
  4. Razno.
 
S.Dolić-Knok, otvara sastanak uz napomenu da je mr.sc. Č.Cvetković opravdao izostanak jer je na bolovanju, ali je suglasan s prijedlogom konstituiranja Povjereništva, kao i šireg povjereništva, kako smo već naznačili u prvom sastanku održanom 06.11.2009. godine. Stoga se prelazi na dnevni red.
 
Ad.1.
Za glavnog povjerenika Sindikalne podružnice za iduće razdoblje imenuje se Suzana Dolić-Knok, jednoglasno.
Povjereništvo čine: mr.sc.Č.Cvetković, Suzana Dolić-Knok i dr. Davor Šentija.
 
Ad.2.
S.Dolić-Knok, shodno zaključku sa sastanka održanog 06.11.2009. uputila je Pravnoj službi NSZVO upit o mogućnosti konstituiranja šireg povjereništva (u prilogu), te je dana 24.11.2009. godine e-mailom dobila potvrdan odgovor. Sukladno dogovorenom na prethodnom sastanku, te temeljem odgovora NSZVO predlaže da se danas verificira širi sastav Povjereništva sindikata.
 
Širi sastav Povjereništva Sindikalne podružnice KIF-a, sukladno članku 43. Statuta Sindikata,   u mandatu 2009./10. – 2012./13. godine tako čine: mr.sc. Čedomir Cvetković, Suzana Dolić-Knok, dr.Gordana Furjan-Mandić i dr.sc. Davor Šentija.
 
S.Dolić-Knok, glavna povjerenica, uputit će odgovarajuće obrasce kako poslodavcu (dekanu KIF-a), tako i NSZVO, a u sve u roku od 30 dana kako je i Statutom NSZVO predviđeno.
 
Ad.3.
 
Kako bi ravnomjerno rasporedili zaduženja članova Povjereništva sindikata u radu povjerenstava FV kao i Dekanskog kolegija, načelno je dogovoreno da će članovi međusobno dogovarati i komunicirati oko svakog pojedinačnog poziva na sastanak, s tim da će se zamoliti uprava Fakulteta da svakom članu Sin.povjereništva e-mailom uputi poziv za sastanak u čijem radu participira i predstavnik Sindikata.
 
Također, zaključuje se da osim povjerenstava u kojima je do sada sudjelovao o radu i predstavnik Sindikata, predloži dekanu Fakulteta dr.sc. Igoru Jukiću da se u rad Etičkog povjerenstva, zbog same prirode rada tog Povjerenstva, uključi i predstavnik sindikata iz redova našeg podružnice.
 
Ad.4. Razno
 
U daljnjem tijeku sastanka naznačena je potreba održavanja sastanka svih članova Sin.podružnice KIF-a, koji bi se trebao održati do kraja kan.godine, kako bi članove konzultirali o predviđenim akcijama sindikata.
 
 
 
Zapisnik vodila:                                                                       Sindikalna povjerenica:
S.Dolić-Knok                                                               Suzana Dolić-Knok
 
 
Popis obavijesti