Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Savjetnici dekana

Prema potrebi, dekan Fakulteta može za određena pitanja odnosno područja rada imenovati i posebne savjetnike. Za dekanova savjetnika može biti imenovana osoba u znanstvenonastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora. Djelokrug rada, kao i ostala prava i dužnosti dekanova savjetnika utvrđuju se odlukom o imenovanju. Mandat dekanova savjetnika prestaje s istekom vremena na koje je imenovan, a najkasnije istekom mandata dekana koji ga je imenovao.

  • prof. dr. sc. Branka Matković, savjetnica dekana za nastavu i studente
  • prof. dr. sc. Dragan Milanović , savjetnik dekana za znanost
  • prof. dr. sc. Igor Jukić, savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije
  • prof. dr. sc. Goran Oreb, savjetnik dekana za međunarodnu suradnju
  • prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, savjetnik dekana za pitanja organizacije i izvođenja stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera

 

Savjetnica dekana za nastavu i studente

prof. dr. sc. Branka Matković, savjetnica dekana za nastavu i studente
e-adresa: branka.matkovic(at)kif.hr


 






 

Savjetnik dekana za znanost

prof. dr. sc. Dragan Milanović , savjetnik  dekana za znanost

e-adresa: dragan.milanovic(at)kif.hr
 







 

Savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije

prof. dr. sc. Igor Jukić , savjetnik dekana za poslovnu politiku i financije
e-adresa: igor.jukic(at)kif.hr 
 







 

Savjetnik dekana za međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Goran Oreb , savjetnik dekana za međunarodnu suradnju
e-adresa: goran.oreb(at)kif.hr 
 







 

Savjetnik dekana za savjetnik dekana za pitanja organizacije i izvođenja stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera

prof. dr. sc. Hrvoje Sertić , savjetnik dekana za pitanja organizacije i izvođenja stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera
e-adresahrvoje.sertic(at)kif.hr